พัฒนาชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต์

พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์ มุ่งหวังที่จะรับใช้พี่น้องในพระกายด้วยการพัฒนาโปรแกรมการเรียนที่มีทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในศาสนศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์ การเติบโตขึ้นในลักษณะชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ และการรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้าทั้งในภาพรวมคริสตจักรและในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคน

คณาจารย์คุณภาพ

พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์ ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีลักษณะชีวิตดีเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรทั่วไป มีประสบการณ์สูงในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น และมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์อย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ในระดับสูง เพื่อจะมีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะสามารถเป็นพรอย่างสูงสุดต่อพี่น้องทุกคนที่ถวายตัวมาศึกษาพระวจนะร่วมกับเรา

“พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและธาตุแท้ของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้เกี่ยวกับมนุษย์ จึงเป็นจริงเสมอ”

ดร. วสันต์ ศิริคำปา
ผู้อำนวยการสถาบันพระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์

เป้าหมายของเรา

พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาด้านศาสนศาสตร์แก่สมาชิก ผู้รับใช้เต็มเวลา อาสาสมัคร ศิษยาภิบาล อาจารย์สอนพระคัมภีร์ และมิชชันนารีในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะมีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะมากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกและของประทานของแต่ละคน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้รับใช้คริสเตียน