หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้รับใช้

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
รับผู้เรียนที่มีอายุ 18 ปีที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
หลักสูตรมีทั้งหมด 12 วิชา 36 หน่วยกิต
ปัจจุบันสถาบันฯ มีศูนย์ภูมิภาคอยู่ 7 จังหวัดที่ทำการเรียนการสอน คือ
ศูนย์เชียงใหม่ ศูนย์เชียงราย ศูนย์หาดใหญ่ ศูนย์ตรัง ศูนย์สมุทรปราการ ศูนย์นครราชสีมา และศูนย์ขอนแก่น

รูปแบบการเรียนปัจจุบันใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบันคือ ภาคค่ำ(ออนไลน์)
เวลาเรียนคือ 18.30-21.30 น. ตามวันที่ศูนย์ภูมิภาคกำหนด
ผู้สอนคืออาจารย์ประจำศูนย์ฯ และอาจารย์จากสถาบันฯ

วิชาที่เปิดสอน

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับสมัครเรียน

​พระ​คัมภีร์ ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตักเตือน​ว่า​กล่าว การ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดี และ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม​


2 ทิโมธี 3:16