พันธกิจ

ปรัชญาของเรา

พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์มุ่งหวังที่จะรับใช้พี่น้องในพระกายด้วยการพัฒนาโปรแกรมการเรียนที่มีทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในศาสนศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์ การเติบโตขึ้นในลักษณะชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ และการรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้าทั้งในภาพรวมคริสตจักรและในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคน

พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์ ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีลักษณะชีวิตดีเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรทั่วๆ ไป มีประสบการณ์สูงในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น และมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์อย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ในระดับสูง เพื่อจะมีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะสามารถเป็นพรอย่างสูงสุดต่อพี่น้องทุกคนที่ถวายตัวมาศึกษาพระวจนะร่วมกับเรา

จุดประสงค์ของเราต่อนักศึกษา

เราเชื่อว่า นักศึกษาของพระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์ จะมีความสามารถในด้านต่อไปนี้

เข้าใจบริบทในพระคัมภีร์ ไม่ยกข้อพระคัมภีร์มาใช้โดยไม่คำนึงถึงบริบท

มีความสามารถในการตีความพระคัมภีร์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในงานรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำความรู้ความเข้าใจในศาสนศาสตร์และหลักปรัชญาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว งานรับใช้ และในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ได้

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์ พี่น้องในพระกาย ผู้นำฝ่ายวิญญาณ ทีมงานร่วมรับใช้ สมาชิกคริสตจักร รวมทั้งมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องต่อพระเจ้าทั้งในฐานะองค์จอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอด

มีความสามารถในการรับใช้ สามารถประกาศเป็นพยาน สร้างสาวก นำนมัสการ นำกลุ่มสามัคคีธรรม สอนพระวจนะ บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร และรับใช้ตามของประทานต่างๆ ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของแต่ละคน

ความคาดหวังของเราต่อนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเติบโตขึ้นในลักษณะชีวิตตามแบบพระคัมภีร์ พระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์จึงขอจำกัดที่จะรับเฉพาะผู้ที่ปรารถนารับการเสริมสร้างผ่านทางพระวจนะ และมีความรับผิดชอบทั้งในฐานะนักศึกษาและคริสเตียน เราจึงขอเรียกร้องให้นักศึกษารับรองว่าตนเองปรารถนาที่จะทำตามข้อเรียกร้องพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

☑ มีใจเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์และกับผู้อื่นอยู่เสมอ

☑ มีส่วนร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่นและสัตย์ซื่อในการเข้าร่วมการสามัคคีธรรมของคริสตจักรทั้งในภาพรวมและภาพย่อย

☑ ตั้งใจเรียนและทำงานส่งอย่างดีที่สุดตามความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้